SWO

De Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie heeft als doel het bieden van een platform binnen de Liga ter stimulering van wetenschappelijk epilepsieonderzoek en ter bevordering van de onderlinge contacten tussen onderzoekers die actief zijn op het gebied van epilepsieonderzoek in Nederland.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is voor professionals die geregistreerd zijn als lid van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en een bijdrage leveren of hebben geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie of op een terrein dat hier direct aan is gelieerd. De SWO is gratis voor leden van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. Om lid te worden van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie kunt u hier het aanmeldingsformulier vinden. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven dat u interesse hebt in de SWO.

SWO Meeting 2023

SWO organizes the annual research meeting. The theme of 2023 year’s meeting is “Metabolism in epilepsy: diets and microbiome” and the meeting will be held on Thursday 30 March 2023 in the Amsterdam UMC, location Academic Medical Center, Meibergdreef 9, Amsterdam. Fonteijnzaal, room G.0-209.

The scientific program includes the international guest speaker prof. J.M. Rho (University of California, USA) as well as lectures of other experts in the field of epilepsy (see attached program). All SWO members (especially young scientists/PhD students) are strongly encouraged to submit an abstract for the poster/datablitz session. Detailed instructions are attached to this e-mail.

There will be two prizes for young scientists (<35 years old)!

Registration (free) before 31 January 2023 by email: e.a.vanvliet@uva.nl

Accreditation has been requested at the Nederlandse Vereniging voor Neurologie. If applicable, please indicate your BIG-number in the registration e-mail.

We are looking forward to seeing you in Amsterdam!

Bestuur

Kristl Vonck

Kristl Vonck

Voorzitter

Universiteit Gent 4Brain.be

Tel: +32 9 3324539 
Email: kristl.vonck@ugent.be  

Erwin van Vliet

Erwin van Vliet

Secretaris

Academisch Medisch Centrum

Tel: +31 20 5664369
Email: e.a.vanvliet@uva.nl 

Eleonora Aronica

Eleonora Aronica

Bestuurslid

Academisch Medisch Centrum 

Email: e.aronica@amc.uva.nl

Maeike Zijlmans

Maeike Zijlmans

Bestuurslid

UMCU / Brain Center Rudolf Magnus

E-mail: g.j.m.zijlmans@umcutrecht.nl

Boudewijn Gunning

Boudewijn Gunning

Bestuurslid

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
E-mail: bgunning@sein.nl

Rob Rouhl

Rob Rouhl

Bestuurder externe contacten

School for Mental Health and Neuroscience
Maastricht University
E-mail: r.rouhl@mumc.nl 

Roland Thijs

Roland Thijs

Penningmeester

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN)
E-mail: rthijs@sein.nl 

Bijeenkomsten overzicht

De Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO) organiseert diverse wetenschappelijke bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse Midwinter Meeting.

SWO Midwinter Meeting 2021

The Scientific Research Section (SWO) of the Dutch League against Epilepsy held their annual Midwinter Meeting on September 24, 2021. The meeting took place online via Zoom.

The winner of the clinical research award was Sven Straumann (UMC Utrecht) with his presentation “The art of matchmaking: what is the link between findings in MRI and intraoperative electrocorticography in patients with focal epilepsy?” and the winner of the pre-clinical research award was Hester Meeusen (Amsterdam UMC) with her presentation “A novel ketogenic diet slows down seizure development in the rapid kindling rat model of epileptogenesis”.

SWO Midwinter Meeting 2020

The Scientific Research Section (SWO) of the Dutch League against Epilepsy held their annual Midwinter Meeting on January 17, 2020 at the Amsterdam UMC, Academic Medical Center, Amsterdam. This year’s theme was “Epileptic Networks”.

Winners of the datablitz/poster awards were Diede Broekaart (Amsterdam UMC) with her presentation “The novel matrix metalloproteinase inhibitor IPR-179 reduces seizures in rodent models of epilepsy” and Charlotte Germonpré (Ghent University) with her presentation “Acute symptomatic seizures following intracerebral hemorrhage in the rat collagenase model”.

Click here for the group picture, here for an impression of the day, here for the program.

SWO Midwinter Meeting 2019

The Scientific Research Section (SWO) of the Dutch League against Epilepsy held their annual Midwinter Meeting on January 18, 2019. This year’s theme was “Neuromodulation in epilepsy”. Click here for an impression of the day and here for the group picture. The program can be found here

Winners of the research awards are Anika Bongaarts(Amsterdam UMC) with her presentation “The coding and non-coding landscape of subependymal giant cell astrocytomas associated with tuberous sclerosis complex” and Nico Jansen (LUMC) with his presentation “Seizure-related brainstem spreading depolarization in SUDEP-prone Cacna1aS218L mice”.

SWO Midwinter Meeting 2018

The Scientific Research Section (SWO) of the Dutch League against Epilepsy held their annual Midwinter Meeting on March 9, 2018. This year, the theme of the midwinter meeting was ‘Epilepsy related mortality’.  Click here for a picture, here for the group picture, and here for the program.

Winner of the pre-clinical research award was Jana Desloovere (Gent University) with her presentation “Chemogenetic silencing of excitatory hippocampal neurons prevents spontaneous seizures in a mouse model for temporal lobe epilepsy”.

Winner of the clinical research award was Evelien Geertsema (SEIN) with her presentation “Automated video-based detection of nocturnal convulsive seizures in a residential care setting”. 

SWO Midwinter Meeting 2017

The Scientific Research Section (SWO) of the Dutch League against Epilepsy held their annual Midwinter Meeting on Februari 10th, 2017. The theme of the 2017 meeting was Epilepsy genetics. It has been a succesful day with interesting presentations and a lively atmosphere

Sharon Shmuely (SEIN) won the ‘best clinical research award’ for her presentation on ‘Motor phenomena in vasovagal syncope: clinical and electrophysiological aspects and a comparison with convulsive seizures’.

Pascal Bielefeld (SILS-CNS, University of Amsterdam) won the ‘best basic/pre-clinical science research award’ on the topic ‘Regulation of hippocampal neural stem cell fate after kainic acid-induced status epilepticus by miR-124 and miR-137: a possible new therapeutic target?’. 

Overige informatie SWO

I. Het bestuur van de SWO
1. Bestuur

 1. De bestuursleden worden voorgesteld door de leden van de SWO. Op basis hiervan worden de bestuursleden benoemd door het bestuur van de Liga en wel voor vier jaar.
 2. Na afloop van de zittingsduur treden de bestuursleden af. Op verzoek van de leden is herbenoeming mogelijk. In een tussentijdse vacature wordt door het bestuur van de SWO voorzien.
 3. Het bestuur vergadert tenminste twee keer per jaar en voorts zo dikwijls het bestuur dit noodzakelijk oordeelt.
 4. Voor de vergaderingen worden de bestuursleden uiterlijk zeven dagen voor de datum van vergadering schriftelijk uitgenodigd. De uitnodiging gaat gepaard van een agenda, die zo veel mogelijk wordt voorzien van een toelichting.
 5. Van de vergaderingen worden verslagen gemaakt, waarvan afschriften worden gezonden aan de bestuursleden.
 6. Het bestuur stelt jaarlijks een verslag op van de activiteiten van de sectie en biedt het bestuur van de Liga dit jaarverslag aan.
 7. Voor zover nodig regelt het bestuur haar werkwijze.

2. Samenstelling bestuur
Het bestuur bestaat tenminste uit vier leden, een voorzitter, secretaris, penningmeester en een bestuurslid externe contacten, die over een voor epilepsie onderzoek relevante deskundigheid beschikken. In geval van een tussentijdse vacature past het bestuur haar werkwijze aan.

2.1 De voorzitter

Heeft de leiding over de bestuursvergadering en ziet toe op een juiste toepassing van het huishoudelijk reglement;
ziet toe op uitvoering van de besluiten; vertegenwoordigt het bestuur bij officiële gelegenheden.

2.2 De secretaris

Is belast met het opstellen van de uitnodigingen en de daarbij behorende agenda en toelichting en is verantwoordelijk voor de tijdige verzending van de uitnodigingen van de bestuursvergaderingen; draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergadering en verzending van het verslag aan de leden van het bestuur en de secretaris van het bestuur van de Liga; is verantwoordelijk voor het tijdig bespreken van de vergaderruimte en de ruimte voor het houden van wetenschappelijke bijeenkomsten van de SWO; is verantwoordelijk voor het beheer van het archief en is belast met het tijdig afdoen van de correspondentie

2.3 De penningmeester

Is belast met het beheer van de gelden van de sectie en de toegewezen financiële ondersteuning door de Liga; ziet toe op regelmatige ontvangst en inning van alle vorderingen van de sectie en is verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle betalingsverplichtingen van de sectie; biedt het bestuur binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar de financiële stukken van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar ter goedkeuring aan. 

2.4  Het bestuurslid externe contacten

Is verantwoordelijk voor het onderhouden van het contact met het bestuur van de Liga; is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met de ‘International league Against Epilepsy’ (ILAE) en ‘The International Bureau for Epilepsy’ (IBE) op het gebied genoemd onder punt II-1. en het informeren van de leden van de Liga met betrekking tot de activiteiten van deze organisaties; is verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten en/of deelname aan externe wetenschappelijke organisaties, zoals genoemd onder punt II-1., en het informeren van de leden van de SWO met betrekking tot de activiteiten van deze organisaties.

II. Beoogde avtiviteiten van de SWO

De SWO heeft als doel het bieden van een platform binnen de Liga ter stimulering van wetenschappelijk epilepsie onderzoek en ter bevordering van de onderlinge contacten tussen onderzoekers die actief zijn op het gebied van epilepsie onderzoek in Nederland. De SWO beoogt daartoe de volgende activiteiten te ontplooien.

 1. Het onderhouden van contact met en/of deelname aan wetenschappelijke organisaties, zoals de NeuroFederatie, Vereniging voor Experimentele en Klinische Neurowetenschappen en de commissie(s) van de ILAE en IBE in zoverre deze zich bezig houden met wetenschappelijk onderzoek. Het informeren van de leden van de SWO over de activiteiten van deze organisaties.
 2. De periodieke organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, tenminste tweemaal per jaar, waar resultaten van epilepsie onderzoek kunnen worden gepresenteerd.
 3. Het op verzoek adviseren van de leden van de Liga bij het aanvragen van subsidies voor onderzoek.
 4. Het op verzoek adviseren van het bestuur en leden van de Liga met betrekking tot vragen van wetenschappelijke aard.
 5. Het bijhouden van een overzicht van het wetenschappelijk epilepsie onderzoek dat door de leden van de SWO wordt gedaan. 

III. Lidmaatschap van de SWO

Indien voldaan is aan de gestelde voorwaarden wordt eenieder die te kennen geeft dat hij/zij lid wil worden van de SWO toegevoegd aan de ledenlijst van de SWO. De voorwaarden voor het lidmaatschap van de SWO zijn:

 1. Hij/zij is geregistreerd als lid van de Liga. Hiervan kan in incidentele gevallen worden afgeweken.
 2. Lid van de SWO kunnen zijn personen, die krachtens hun beroep en/of functie, een bijdrage leveren of hebben geleverd aan het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van epilepsie of op een terrein dat hier direct aan gelieerd is.

Als iemand handelt in strijd met de doelstellingen van de SWO én indien hierover consensus bestaat bij het bestuur van de SWO, dan kan dit bestuur een voorstel indienen bij het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie om maatregelen te nemen tegen het betreffende lid. 

IV. De relatie met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (Liga)

De SWO is één van de secties van de Liga en onderschrijft als zodanig de doelstellingen van de Liga. Voor de gewenste afstemming en ondersteuning van de activiteiten van de SWO worden de volgende afspraken gemaakt.

 1. Het bestuur van de Liga kan een van haar leden afvaardigen naar de bestuursvergadering van de SWO. Voor de vergaderingen wordt de secretaris van het bestuur van de Liga uiterlijk zeven dagen voor de datum van vergadering schriftelijk uitgenodigd, aan wie ook de afschriften van de verslagen van de bestuursvergadering worden toegezonden.
 2. Het bestuurslid externe contacten van de SWO neemt deel aan de bestuursvergaderingen van de Liga en rapporteert hierover aan het bestuur van de SWO.
 3. Het bestuur van de SWO kan voor haar vergaderingen gebruik maken van de vergaderruimten van de Liga. Voor de bespreking van de ruimte neemt zij contact op met het secretariaat van de Liga.
 4. De SWO kan ten behoeve van de door haar georganiseerde bijeenkomsten gebruik maken van een geëigende ruimte van de Liga. Voor de bespreking van de ruimte neemt zij contact op met het secretariaat van de Liga.
 5. Voor het verzenden van uitnodigingen en dergelijke aan de leden kan de SWO een beroep doen op het secretariaat van de Liga.
 6. Epilepsie, periodiek voor professionals is het tijdschrift dat door de Liga wordt uitgegeven en dient als platform voor alle geledingen van de Liga, dus ook voor de SWO. 

V. Kostenvergoeding

De SWO kan voor het bekostigen van haar activiteiten een beroep doen op de financiële middelen van de Liga. Er wordt gewerkt op basis van kostenvergoeding. De begroting voor het komende jaar wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur van de Liga.

 

VI. Slotbepaling

In gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur, of indien dit niet mogelijk is de voorzitter. Van deze beslissing wordt de eerstvolgende bestuursvergadering melding gemaakt.