Huishoudelijk reglement

Versie 2 juni 2o22

Huishoudelijk reglement Nederlandse Liga tegen Epilepsie

Artikel 1: begripsbepalingen

 1. Vereniging: de Nederlandse Liga tegen Epilepsie.
 2. Statuten: de door de Algemene Ledenvergadering vastgestelde statuten van Nederlandse Liga tegen Epilepsie.
 3. Leden: zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten.
 4. Bestuur: zoals bedoeld in artikel 7 van de statuten.
 5. Algemene ledenvergadering: zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten.

Artikel 2: Algemene ledenvergadering

De jaarlijkse vergadering, zoals bedoeld in Artikel 9 van de statuen, wordt gehouden in het tweede kwartaal van het verenigingsjaar. In de convocatie worden de onderwerpen vermeld die zullen worden behandeld. In ieder geval zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:

 1. De notulen van de vorige ledenvergadering.
 2. De in artikel 9 van de statuten bedoelde jaarstukken.
 3. (her)benoeming van de voorzitter van het bestuur, indien van toepassing.
 4. Vaststelling van de hoogte van de contributie.

Artikel 3: Bestuursvergadering

 1. Het bestuur van de vereniging vergadert vier maal per jaar, of zo veel vaker indien noodzakelijk.
 2. Naast de bestuursleden nemen deel aan de vergadering: de hoofdredacteur van het verenigingsblad (dit is het vakblad “Epilepsie; periodiek voor professionals”) en de voorzitter (of diens afgevaardigde) van EpilepsieNL. Deze nemen deel aan het bespreken van alle zaken de vereniging betreffende, maar hebben daarin enkel een adviserende stem.
 3. Slechts aan de bestuursleden komt stemrecht toe, met uitzondering van geschorste bestuursleden. Ieder bestuurslid heeft één stem. Een bestuurslid kan aan één ander bestuurslid volmacht geven om zijn stem te doen uitbrengen.
 4. Besluiten worden doorgaans in consensus genomen, indien stemming is gewenst wordt een voorstel aangenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien stemmen staken beslist de voorzitter. Voor een stemming over een besluit dient de meerderheid van het in functie zijnde aantal bestuursleden aanwezig te zijn.
 5. Van een bestuursvergadering worden notulen gemaakt die binnen 6 weken na de vergadering aan alle bestuursleden gestuurd

Artikel 4a: Werkgroepen en commissies

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie kent enkele werkgroepen, zoals de Sectie Wetenschappelijk Onderzoek (SWO), de werkgroep Nervus Vagus Stimulatie (NVS) en het Netwerk EpilepsieZorg (van de verpleegkundig specialisten). Waar nodig worden samenwerkingsafspraken vastelegd in reglementen.

Artikel 4b: het vakblad ‘Epilepsie’, periodiek voor professionals

 1. De eindverantwoordelijkheid, zowel inhoudelijk als financieel, voor het verenigingsblad ligt bij het bestuur van de vereniging.
 2. Inhoudelijk is er de redactie, onder voorzitterschap van de hoofdredacteur, die gedelegeerd verantwoordelijk is.
 3. Financieel is het bestuur verantwoordelijk en er is geen sprake van delegatie van de financiële verantwoordelijkheid naar de redactie of de hoofdredacteur. Besluiten en acties betreffende het vakblad Epilepsie met financiële gevolgen worden enkel genomen door het bestuur, zowel met betrekking tot inkomsten (bijvoorbeeld vastleggen en innen van sponsoring) als uitgaven (zoals bijvoorbeeld kosten voor de inzet van een bladmanager, kosten voor layout, voor een website, mailings etc).

Artikel 4c: de werving van sponsoren

 1. De voorzitter en penningmeester van de Liga zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van afspraken met sponsoren en het opvolgen daarvan.
 2. Vaste sponsoren ontvangen een verzoek voor sponsoring indien er nog geen sponsoring is ontvangen in een kalenderjaar.
 3. Werving van nieuwe sponsoren kan ook door de bladmanager van het vakblad Epilepsie, echter altijd in samenspraak met de voorzitter van de Liga. Dit betreft doorgaans thema-gerelateerde sponsoring bij bepaalde thematiek in het vakblad. Bij belangstelling van de sponsor volgt er een officiële sponsorovereenkomst via het secretariaat van de Liga.

Artikel 5: Vertegenwoordiging

Vertegenwoording namens de vereniging geschiedt in overleg met het bestuur. Zie ook artikel 7 van de statuten.

Artikel 6: Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement geschieden volgens artikel 16 lid 3 van de statuten.

Dit huishoudelijk reglement is opgesteld en laatstelijk gewijzigd bij besluit van het bestuur van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie tijdens de vergadering van 2 juni 2022, en is op die datum in werking getreden.