Privacyverklaring

Privacyverklaring van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy) van haar  leden en bezoekers van de website van essentieel belang voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van leden en belangstellenden, zoals bezoekers van de website, worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u informatie aanvraagt, lid  wordt of op een andere manier contact hebt met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie, legt de Nederlandse Liga tegen Epilepsie uw persoonlijke gegevens vast. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie is aan te merken als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Nederlandse Liga tegen Epilepsie gebruikt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van haar activiteiten die gelet op haar doelstelling gebruikelijk zijn, voor het verzenden van ‘Epilepsie, periodiek voor professionals’ en om u op de hoogte te houden van relevante ontwikkelingen en activiteiten, alsmede voor het behandelen van geschillen en accountantscontrole. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hier genoemde doeleinden.

Soms worden persoonsgegevens door de Nederlandse Liga tegen Epilepsie gevalideerd (dubbele registraties, verhuizingen, overlijden) met informatie afkomstig uit een externe bron. Zo houden wij onze database up-to-date.

Voor het verwerken van persoonsgegevens heeft de Nederlandse Liga tegen Epilepsie een Privacyreglement opgesteld. Dit privacyreglement is te lezen via www.epilepsieliga.nl.

Verstrekking van gegevens aan derden

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie kan gebruikmaken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor de Nederlandse Liga tegen Epilepsie optreden als bewerker hebben een bewerkersovereenkomst met de Nederlandse Liga tegen Epilepsie afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. De Nederlandse Liga tegen Epilepsie werkt alleen samen met partijen die het Bel-me-niet Register in acht nemen. Voor het overige verstrekt de Nederlandse Liga tegen Epilepsie alleen gegevens aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de ILAE (International League Against Epilepsy) in de Verenigde Staten in verband met kortingen e.d. die aan u kunnen worden verstrekt op basis van uw lidmaatschap van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie. Indien u niet wilt dat uw gegevens bij de ILAE worden bewaard, kunt u dit doorgeven aan info@epilepsieliga.nl. Daarmee ziet u af van eventuele voordelen van het Ligalidmaatschap met betrekking tot internationale initiatieven en/of publicaties. 

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie draagt zorg voor of ziet toe op een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van systemen waarin uw gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat uw gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Cookies

Op de website van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie wordt geen gebruik gemaakt van cookies. Ook worden er geen statistieken bijgehouden.

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Abonnement

Via de website kunt u lid worden van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie en abonneren op ‘Epilepsie, periodiek voor professionals’. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat de Nederlandse Liga tegen Epilepsie u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Aanmelden en afmelden kan via diverse kanalen van de Nederlandse Liga tegen Epilepsie (website, e-mail, schriftelijk etc.).

Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst lidmaatschap, abonnement). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Veiligheid

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking, conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor de Nederlandse Liga tegen Epilepsie de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Rechten

Recht op inzage, correctie en aanvulling;

U hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Recht op vergetelheid en bezwaar;

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen indien u de eerder gegeven toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekt.

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens uit onze database te laten verwijderen of af te schermen zodat u op geen enkele manier meer door ons benaderd wordt.

Ook bij bijzondere persoonlijke omstandigheden kunt u uw gegevens laten verwijderen of anonimiseren.

Recht op dataportabiliteit;

Indien u wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie.

Indienen verzoek;

Uw verzoek kunt u per brief of email, onder vermelding van uw  naam, adres, woonplaats en telefoonnummer en/of emailadres, kenbaar maken aan:
Nederlandse Liga tegen Epilepsie
Postbus 270
3990 GB Houten

Of via info@epilepsieliga.nl.

Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; de Nederlandse Liga tegen Epilepsie kan niet uitsluiten dat uw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting maar doet haar uiterste best dit te voorkomen.

Wijzigingen

De Nederlandse Liga tegen Epilepsie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan deze privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Deze versie is in januari 2019 bijgewerkt.

Vragen

Hebt u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op.

Nederlandse Liga tegen Epilepsie
Postbus 270
3990 GB Houten

030 63 440 63
info@epilepsieliga.nl