Epilepsie, periodiek voor professionals maart 2011

Actueel

Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen Kempenhaeghe

Jos Hendriksen en Hans Vles

Het Centrum voor Neurologische Leer- en ontwikkelingsstoornissen beschikt over specifieke en unieke expertise op het gebied van leren en ontwikkeling bij kinderen met een aangeboren en verworven hersenafwijking. Deze expertise is gebaseerd op het werk binnen Kempenhaeghe van kinderneurologie, klinische neuro-psychologie,epileptologie, psychiatrie, slaapgeneeskunde en licht verstandelijk gehandicaptenproblematiek. In deze bijdrage wordt kort de werkwijze toegelicht en geïllustreerd aan de hand van een korte bespreking van de kinderen die tot nu toe voor diagnostiek en behandeling naar het centrum werden verwezen.


Casuïstiek

De kat en de hamster in één hok

Roland Thijs en Stylian Kalitzin

Epilepsie kent vele oorzaken. Lang niet altijd is het mogelijk om de precieze oorzaak te achterhalen. De laatste jaren zijn er vooral op immunologisch vlak veel ontwikkelingen gaande. Deze casus illustreert het belang van deze ontwikkelingen voor de klinische praktijk.


Verantwoorde epilepsiezorg

Bijwerkingen bepalen of de patiënt blijft slikken

Hans-peter Bootsma

Hoe lang patiënten een anti-epilepticum blijven gebruiken, blijkt maar in geringe mate af te hangen van verschillen in effectiviteit. Veel belangrijker zijn de bijwerkingen. Bij farmacoresistente patiënten verschilt het bijwerkingenprofiel, en daarmee de persistentie, aanzienlijk. Dit werd in Kempenhaeghe onderzocht voor lamotrigine, levetiracetam en topiramaat.


Zorg voor mensen met goed behandelbare epilepsie blijft hard nodig

Sabine Uijl

In deze pragmatische trial is gekeken naar de waarde en risico’s van het aanpassen van medicatie op basis van bijwerkingen die mensen met een goed behandelbare epilepsie ondervonden. Mensen met bijwerkingen werden gerandomiseerd voor wel of niet aanpassen van de medicatie. Na de follow-up was de kwaliteit van leven in de interventiegroep hoger dan in de controlegroep zonder een sterke verhoging van het risico op aanvallen.


Midazolam neusspray bij aanvalsontregeling

Gerrit-Jan de Haan

Midazolam is een kortwerkende benzodiazepine die gebruikt kan worden bij een aanvalsontregeling. Nasale toediening hiervan middels een neusspray of toediening via de wangzak zijn elegante alternatieven voor de ‘ouderwetse’ diazaepam rectioles. Hier worden de verschillende vormen van toediening van benzodiazepines in de thuissitatie met elkaar vergeleken.


Forum

Babyneuronen in het volwassen brein en epilepsie

Chantal Hubens, Geert Schenk, Erno Vreugdenhil en Rob Voskuyl

Ontwikkeling en integratie van neuronen in het volwassen brein zijn belangrijk voor het goed functioneren van het centraal zenuwstelsel, met name voor leer- en geheugenprocessen. Epilepsie stimuleert vorming van nieuwe neuronen maar verstoort tevens de migratie, differentiatie en integratie van nieuwe neuronen in bestaande netwerken. Het leren beheersen en normaliseren van verstoorde neurogenese kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de therapie van epilepsie en het tegengaan van de cognitieve achteruitgang die bij sommige vormen van epilepsie kan voorkomen.


Proefschriftbesprekingen

Transplantatie van stamcellen ter behandeling van temporaalkwab epilepsie

Robrecht Raedt

Op 6 oktober 2010 promoveerde Annelies van Dycke aan de Universiteit Gent met haar proefschrift getiteld ‘Local delivery strategies with adenosine in an animal model for refractory epilepsy: use of minipumps and stem cell transplantation’. Haar onderzoek, waarbij zij gebruik maakt van een diermodel voor temporaal-kwab epilepsie, toont aan dat intrahippocampale infusie van adenosine potentieel een anti-epileptisch effect heeft. Daarnaast is er een eerste aanzet tot transplantatie van adenosine-secreterende neurale stamcellen als mogelijke therapie voor epilepsie.


Ingezonden berichten

Uitreiking Harry Meinardi proefschriftprijs

Harry Meinardi

Harry Meinardi schreef naar aanleiding van de eerste maal dat de proefschriftprijs werd toegekend een lofrede. Meinardi geeft aan dat het de laatste bijdrage van zijn hand is in de epilepsiezorg. Hij noemt het zelfs zijn ‘zwanenzang’. We weten echter hoezeer hij betrokken is bij de ontwikkelingen in de epilepsiezorg, dus hoe definitief het afscheid is valt nog te bezien. In het magazine volgt de integrale tekst van de lofrede.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Epilepsie, periodiek voor professionals (maart 2011)