Epilepsie, periodiek voor professionals september 2014

Actueel

Het Kinder Epilepsie Centrum SEIN-Heemstede

Onno van Nieuwenhuizen

Het Kinder Epilepsie Centrum SEIN-Heemstede, dat nu ruim een jaar bestaat, biedt een op maat gemaakt multi-disciplinair diagnostische programma dat wordt uitgevoerd binnen 36 uur.


CasuÔstiek

Antistoffen tegen glutamaatdecarboxylase bij epilepsie

Rob Rouhl, Marielle Vlooswijk, Sylvia Klinkenberg, Joost Nicolai en Alexander Peeraer

In deze bijdrage wordt aan de hand van twee casusbeschrijvingen van patiënten met refractaire epilepsie en geheugen­stoornissen of veranderd gedrag met een positieve antistoftiter de stand van zaken omtrent de kennis over antistoffen tegen glutamatdecarboxylasein in relatie tot epilepsie besproken.


Wetenschappelijk onderzoek

Carbamazepine-afbouw bij volwassen patiŽnten met het syndroom van Dravet

Monique Veendrick, Fransesca Snoeijen-Schouwenaars, Petra van Mierlo, Gerard van Erp, Bert Kleine, Kurgen Schelhaas en Francis Tan

In de literatuur wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van carbamazepine, lamotrigine en fenytoïnebij patiënten met het syndroom van Dravet. Bij nieuw gediagnosticeerde patiënten zal deze medicatie dan ook wordenvermeden. Veel volwassen patiënten bij wie op latere leeftijd de diagnose Dravet is gesteld, zijn echter reeds ingesteldop carbamazepine. Afbouw van deze medicatie blijkt in de praktijk niet altijd goed uit te pakken.

In de literatuur wordt geadviseerd terughoudend te zijn met het gebruik van carbamazepine, lamotrigine en fenytoïne
bij patiënten met het syndroom van Dravet. Bij nieuw gediagnosticeerde patiënten zal deze medicatie dan ook worden
vermeden. Veel volwassen patiënten bij wie op latere leeftijd de diagnose Dravet is gesteld, zijn echter reeds ingesteld
op carbamazepine. Afbouw van deze medicatie blijkt in de praktijk niet altijd goed uit te pakken.


Nieuwe genen voor diagnostiek van ernstige epilepsie

Bobby Koeleman, Marjan van Kempen en Eva Brilstra

Door nieuwe DNA-technieken worden nieuwe genen voor ernstige epilepsie in een hoog tempo geïdentificeerd. Implementatie van deze nieuwe epilepsie-genen in de DNA-diagnostiek heeft er toe geleid dat bij ten minste twee keer zoveel patiënten een genetische diagnose gesteld kan worden. 


Historische wetenswaardigheden

Hoe groot is de schade?

Paul Eling

HM overleed in 2008 en volgens afspraak kwamen zijn hersenen beschikbaar voor pathologisch-anatomisch onder­zoek. Recent verscheen het verslag van een eerste studie over de omvang van de beschadiging van de hippocampus, die werd aangericht door de mediaal-temporale lobectomie bij HM. De bevindingen worden vergeleken met eerdere beschrijvingen.


Verantwoorde epilepsiezorg

De nieuwe aanvals- en epilepsieclassificatie is niet beter dan de oude

Paul Augustijn

In deze bijdrage worden de door de ‘International League Against Epilepsy’ voorgestelde epilepsieclassificatie syste­matiek en de bezwaren hiertegen besproken. Wetenschappelijk onderzoek van Nederlandse origine steunt het stand­punt van de Epilepsie richtlijn commissie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie dat de nieuwe classificatie niet veel beter is dan de oude en daarom vooralsnog niet wordt overgenomen.


EEG diagnostiek bij epilepsie: is een richtlijn zinvol?

Frans Leijten

Het zal geen neuroloog zijn ontgaan dat er een nieuwe Richtlijn Epilepsie is. De lezer van de richtlijn zal opvallen dat de wetenschappelijke onderbouwing van de meeste aanbevelingen matig is. Heeft het zin om deze richtlijn te raadplegen over zoiets eenvoudigs als diagnostiek, terwijl het aanvragen van een EEG en MRI bij verdenking op epilepsie voor de hand ligt? Zelfs de classificatie van epilepsie is hetzelfde gebleven in deze richtlijn.


Epilepsie, periodiek voor professionals (september 2014)

Klik hier om het tijdschrift te openen