Epilepsie, periodiek voor professionals december 2013

Dynamische richtlijn diagnostiek en behandeling van epilepsie

Marian Majoie

De nieuwe richtlijn diagnostiek en behandeling van epilepsie (richtlijn Epilepsie) is toegesneden op de wensen van de moderne generatie van richtlijngebruikers: snellere updates, betere toegankelijkheid en meer mogelijkheden voor inbreng van patiënten en patiëntenverenigingen.


Keuze anti-epileptica

Cees van Donselaar

In deze bijdrage wordt de keuze van anti-epileptica in de nieuwe richtlijn Epilepsie door een van de auteurs nader toegelicht en worden (ingewikkelde) overwegingen ‘vertaald’ in praktische adviezen voor de algemene praktijk.


Epilepsiesyndromen bij kinderen: het Panayiotopolous syndroom

Vincent Roelfsema en Joost Nicolai

Recent is de nieuwe Nederlandse richtlijn Epilepsie verschenen. In de richtlijn is de module ‘epilepsiesyndromen bij kinderen’ anders van opzet dan in de richtlijn uit 2006. Wij presenteren een casus waarbij de behandeling van een kind becommentarieerd wordt vanuit de hier besproken literatuur en vanuit de conclusies en aanbevelingen van de nieuwe richtlijn.


Immunologie onder de loep

Inge Gommans en Maarten Titulaer

Bij patiënten met epileptische aanvallen in combinatie met een cognitieve stoornis en/of psychiatrische stoornis waar geen verklarende afwijking voor is gevonden, wordt steeds vaker aan een onderliggende auto-immuun aandoening gedacht. Aan de hand van de ziektegeschiedenis van een 34-jarige vrouw wordt geïllustreerd wat de rol van het immuunsysteem kan zijn en wordt nader ingegaan op de adviezen van de richtlijn Epilepsie.


Psychogene niet-epileptische aanvallen

Richard Lazeron en Nynke Bodde

Psychogene niet-epileptische aanvallen zijn aanvallen die veroorzaakt worden door psychosociale factoren en niet door een neurofysiologische afwijking zoals bij epilepsie. De aanvallen kunnen er hetzelfde uitzien als epileptische aanvallen. De diagnose dient in twee fases te worden gesteld; eerst dient een somatische oorzaak te worden uitgesloten, waarna van invloed zijnde psychosociale factoren kunnen worden opgespoord. De behandeling van psychogene niet-epileptische aanvallen bestaat uit ten eerste psycho-educatie en vervolgens aanpak van onderliggende factoren in samenspraak met de patiënt. Multidisciplinaire behandeling is van groot belang.


Epilepsie na een beroerte en bij een hersentumor - state of the art behandeling

Jordie van Tuijl en Rob Rouhl

De nieuwe richtlijn Epilepsie bevat nieuwe modulen. Epilepsie na een beroerte en epilepsie bij een hersentumor behoren hiertoe. Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen worden de gevolgen voor de behandeling van symptomatische epilepsie besproken.


Een dilemma bij het geven van advies over borstvoeding

Carla van Oppen en Ilse Wegner

De nieuwe richtlijn Epilepsie bevat een hoofdstuk over zwangerschap, contraceptie en borstvoeding. Dit hoofdstuk beoogt, op wetenschappelijke gronden, antwoord te geven op veel gestelde vragen. Hoe moeilijk het beantwoorden van vragen kan zijn en op welke manier de richtlijn daarbij kan helpen, wordt geïllustreerd aan de hand van de volgende casus.


Convulsieve status epilepticus bij kinderen

Bianca Panis en Hans Stroink

Aan de hand van een casus wordt de convulsieve status epilepticus bij kinderen besproken. Het accent ligt hierbij op de wijzigingen in de nieuwe richtlijn Epilepsie van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.


Richtlijnen - lacunes in kennis

Gerrit-Jan de Haan

Een deskundige is beoordelingsbevoegd op een specifiek terrein door bewezen kennis ter zake. Die individuele kennis vanzaken is echter beperkt: de deskundige is zich daarvan bewust. Wanneer een groot aantal deskundigen die individuele grenzenin hun kennis en kunde exploreren maken ze dusdoende de omtrekken zichtbaar van de terra incognita in hun vakgebied. 


PatiŽntenparticipatie in de richtlijn Epilepsie

Ton Tempels en Marian Majoie

Verenigingen van medisch specialisten zijn het er over eens dat patiënten en patiëntenverenigingen een stem dienen te hebben in de ontwikkeling van nieuwe en herziene richtlijnen voor medisch specialisten. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat het beste vorm kan krijgen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de richtlijnwerkgroepen voor de ziekte van Parkinson en Multiple Sclerose, heeft de werkgroep richtlijn Epilepsie ervoor gekozen om het patiëntenperspectief en de inbreng van de zorgvrager in eerste instantie niet mee te nemen in de opdrachtformulering en in de samenstelling van de werkgroep.


Het tijdschrift kunt u hieronder openen

Klik hier om het tijdschrift te openen